NK-CRM เปลี่ยนเป็น CustomCRM และการวางแผนการทำงานกับ Easy

Posted by on July 27, 2014

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น ผมได้นำผลงาน NK-CRM ไปนำเสนอที่โครงการ TICTA และถัดจากนั้นอีก 1 วัน ก็ได้ไปสัมภาษณ์เพื่อเข้าโครงการ Success 2014 ซึ่งจัดโดย Software Park หลังจากที่ได้ไปทั้ง TICTA และ Success 2014 ก็ทำให้ผมคิดได้ว่า เราควรมีการวางแผนตามคำแนะนำที่ได้รับ รวมถึงประยุกต์ใช้คำแนะนำที่ได้ ให้เหมาะกับงานในปัจจุบันด้วย

เป้าหมายก่อนสิ้นปีของผม คือการหาผู้ร่วมทุนเพื่อทำ Software House ด้วยกัน ซึ่งพอจะมองออกแล้วว่าเป็นใคร ตอนนี้ก็คือ ทำตามเงื่อนไขให้สำเร็จ เพื่อจะได้ทำตามที่คิดไว้ ให้ได้ก่อนสิ้นปีนี้

หลังจากที่พยายามตกผลึกความคิด ผมได้ข้อสรุปดังนี้

  1. จะต้องควบคุม scope งานของ Easy เพื่อจะปิดงานให้ได้ตามเป้าหมาย และนำ CustomCRM ไปใช้กับ Easy เพื่อเป็นลูกค้าอ้างอิงในอนาคต
  2. จะเปลี่ยนชื่อ NK-CRM เป็น CustomCRM เพื่อสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจมากขึ้น ว่าเราทำ Software ประเภท Made to order กล่าวคือ เราจะรับพัฒนาซอฟแวร์ CRM ตามความต้องการของลูกค้า สำหรับโปรแกรม CRM สำเร็จรูป จะเป็นโปรแกรมต้นแบบกลางๆสำหรับทุกธุรกิจ ซึ่งพร้อมจะถูก Customize ให้เข้ากับธุรกิจนั้นๆได้
  3. จากข้อ 2 ได้จดโดเมนเนมใหม่ ชื่อ www.CustomCRM.net เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 1 และจะทำเว็บไซต์ใหม่ เพื่อแยกให้ชัดเจนไปเลย ว่าจะรับพัฒนาด้าน CRM

ต่อมาเป็นเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของงาน หลังจากคิดแล้ว ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก ดังนี้

  1. เน้นงานของ Easy เป็นอันดับ 1 และต้องพัฒนาตัวเองในด้านการควบคุมโปรเจค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. จำเป็นต้องเจาะกลุ่มให้มากขึ้น ในขั้นนี้ จะต้องลดการรับงานที่ไม่เจาะกลุ่มลง และเจาะกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น กลุ่มที่เลือกคือ CRM

สรุปผลการวิเคราะห์ได้ตามข้างต้นในวันนี้