ตัวอย่าง code เขียน MSSQL Cursor

Posted by on August 5, 2014

หลายวันที่ผ่านมา นั่งเขียนพวก  Cursor บ่อยๆ ก็เลยทำเป็นโค๊ตเอาไว้ก๊อปปี้มาใช้ซะเลย จะได้เขียนโปรแกรมง่ายๆ ไม่ต้องจำเยอะ

declare @name as nvarchar(255)

DECLARE ex_cursor CURSOR FOR
SELECT name from ex1

OPEN ex_cursor
FETCH NEXT FROM ex_cursor INTO @name

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN

select @name

FETCH NEXT FROM ex_cursor INTO @name
END

CLOSE ex_cursor
DEALLOCATE ex_cursor

ใครสนใจอยาก copy ไปใช้เป็น pattern ก็ได้นะครับ