ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร

ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร

Posted by on July 12, 2014

วันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา ได้มีโอกาศลองเข้าไปอ่านเกี่ยวกับเรื่อง ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ที่พระพุทธเจ้าใช้สอนเหล่า ปัญจวัคคีย์ จนมาบวชเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนา ผมสรุปตามความเข้าใจของตนเองง่ายๆ ได้ความดังนี้

1.พระพุทธเจ้าสอนว่า ให้ยึดในหลักทางสายกลาง ไม่หย่อนเกินไป คือลุ่มหลงอยู่ในกิเลสต่างๆ ไม่ตึงเกินไป คืออดอาหารหรือทรมานตน การหย่อนหรือตึงเกินไป ไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้น

2.พระพุทธเจ้าสอนว่า ที่มาที่ไปของทุกข์ คือ อริยสัจ 4 ซึ่งมีดังนี้

  • ทุกข์ – คือการยึดติดในสิ่งที่สมมุติขึ้นมา การยึดติดว่าเป็นตัวเอง ของตนเอง เช่น ร่างกายนี้เป็นของเรา ผู้หญิงคนนี้เป็นของเรา เงินทองเป็นของเรา สิ่งสมมุติเหล่านี้ไม่เที่ยง มีมา ก็ต้องมีจาก เมื่อจากไป แล้วไม่เข้าใจ ทำให้เกิดทุกข์ พระพุทธเจ้า ได้กล่าวถึง สิ่งสมมุติเหล่านี้ไว้ใน ขันธ์ 5
  • สมุทัย – คือเหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ กิเลสต่างๆ ความอยากต่างๆ เช่น อยากได้เงินทอง อยากได้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นแฟน อยากขับรถหรูๆ เมื่อความอยากเกิดขึ้น จึงเกิดทุกข์
  • นิโรธ – คือหนทางแห่งการดับทุกข์ นั่นคือ การระงับกิเลสต่างๆเสีย เมื่อไม่มีความอยาก ก็ไม่เกิดทุกข์
  • มรรค – คือวิธีการดับทุกข์ พระพุทธเจ้ากล่าวอธิบายไว้ใน มรรค 8 ซึ่งเป็นหนทางการทำความดี ใน 8 เรื่อง มันค่อนข้างเยอะ ยังจำไม่หมด

เมื่อ ปัญจวัคคีย์ อัญญาโกณฑัญญะ ได้ฟังและคิดได้ จึงบรรบุโสดาบรร และขอบวชกับพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ตอนนั้น จึงครบการกำเนิด พระรัตนตรัย

ในการนำมาใช้ในชีวิตจริง เมื่อผมเข้าใจแล้วว่า ที่มาที่ไปของทุกข์คืออะไร ผมก็สามารถหาวิธีป้องกันและแก้ไข ก่อนที่ทุกข์นั้น จะสร้างปัญหาให้ผมได้

ขอขอบคุณพระพุทธเจ้าที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอย่างยากลำบาก จนบรรลุหลักธรรมนี้ และยังได้รับความลำบาก ในการหาวิธีอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจ ขอให้พระพุทธ พระธรรม พระสงค์ จงพบแต่ความสุขและความเจริญ